ชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่ สังกัด สังกัดย่อย จำนวนเตียง โทรศัพท์ อีเมล์ เวลาเปิด-ปิด ประเภทการขึ้นทะเบียน
รพ.สต.จอมพระ (06507) ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ตาลชุม (06504) ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบสาย (14308) ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ท่าวังผา (11176) ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-569666-70 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.ป่าคา (06499) ตำบล ป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-718077 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สบขุ่น (10381) ตำบล ป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำโมง (06501) ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054719817 0864205874 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแหน (14998) ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-08:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ผาตอ (06500) ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำกิ (14123) ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:31-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านพร้าว (06503) ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ยม (06502) ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ริม (06498) ตำบล ริม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านคั๊วะ (06506) ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054686559 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอนตัน (06505) ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ดอยติ้ว (10383) ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แสนทอง (06508) ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.งอบ (06530) ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-693064 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.มณีพฤกษ์ (10390) ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ห้วยสะแตง (10389) ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 0805028899 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ทุ่งช้าง (11178) ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054795100 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านปางแก (10392) ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 095-1384919 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ปอน (06529) ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054694048 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.และ (06531) ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054795107- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.น้ำสอด (10391) ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 054-718865 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านคลองชล (14307) ตำบล นาน้อย อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.น้ำตก (06487) ตำบล น้ำตก อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บัวใหญ่ (06486) ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.นาน้อย (11175) ตำบล ศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-718196 - จันทร์-ศุกร์ 23:59-23:59 : เสาร์ 23:59-23:59 : อาทิตย์ 23:59-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.ศรีษะเกษ (06483) ตำบล ศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (06484) ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054719305 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านขุนสถาน (10378) ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สันทะ (06485) ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เชียงของ (06482) ตำบล เชียงของ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718913 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ห้วยเลา (10377) ตำบล เชียงของ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.นาหมื่น (11180) ตำบล นาทะนุง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-787013-4 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 08:00-16:00 : อาทิตย์ 08:00-16:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.นาทะนุง (06541) ตำบล นาทะนุง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหลักหมื่น (06540) ตำบล นาทะนุง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718763 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.น้ำเลา (10394) ตำบล นาทะนุง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ปิงหลวง (06543) ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0954452794 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เมืองลี (06542) ตำบล เมืองลี อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสะปัน (14015) ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ่อเกลือเหนือ (06546) ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.บ่อเกลือ (11182) ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 10 054-778066 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านผักเฮือก (10397) ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.นาบง (10399) ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ยอดดอยพัฒนา (10398) ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนากอก (06547) ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.สบมาง (10400) ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านพีใต้ (06481) ตำบล บ้านพี้ อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนาวี (06477) ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านฟ้า (06478) ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:00-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.บ้านหลวง (11174) ตำบล ป่าคาหลวง อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 0-5476-1060 banluang_hosp@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.สวด (06480) ตำบล สวด อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ปัว (14012) ตำบล ปัว อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่ากลาง (14377) ตำบล ป่ากลาง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:29 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ภูคา (06496) ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.กอก (10380) ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ผาเวียง (10379) ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-08:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพร.ปัว (11453) ตำบล วรนคร อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 117 054-791701-2 pua506@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.สต.ศิลาเพชร (06492) ตำบล ศิลาเพชร อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ศิลาแลง (06490) ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718410 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สกาด (06497) ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สถาน (06489) ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.อวน (06493) ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เจดีย์ชัย (06495) ตำบล เจดีย์ชัย อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-688591 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แงง (06488) ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054688846 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ไชยวัฒนา (06494) ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054730494 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-08:30 : เสาร์ 08:30-08:30 : อาทิตย์ 08:30-08:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ท่าน้าว (06461) ตำบล ท่าน้าว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.นาปัง (06462) ตำบล นาปัง อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา (06470) ตำบล น้ำเกี๋ยน อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718205 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านใหม่น้ำแก่น (06465) ตำบล น้ำแก่น อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดงป่าสัก (10374) ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054-718706 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บุปผาราม (06459) ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ฝายแก้ว (06458) ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ภูเพียง (25017) ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-719591-3 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-08:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านม่วงตึ๊ด (06460) ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718543 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเมืองจัง (06464) ตำบล เมืองจัง อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0864287628 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เมืองจัง (06463) ตำบล เมืองจัง อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ชนแดน (06549) ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ใหม่ชายแดน (10403) ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านถ้ำเวียงแก (06548) ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สองแคว (11183) ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-777085 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 08:00-16:00 : อาทิตย์ 08:00-16:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
สสช.น้ำโมง (10402) ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ยอด (06550) ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.สะเกิน (10404) ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สันติสุข (11181) ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-602042 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.ป่าแลวหลวง (06544) ตำบล ป่าแลวหลวง อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718497 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านราษฎร์-รัฐพัฒนา (10395) ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.พงษ์ (06545) ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718494 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ปางช้าง (10396) ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 0912556595 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านด่าน (06552) ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 093-1842126 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำรีพัฒนา (06553) ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 097-1564885 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสะจุก (14016) ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.กิ่วจันทร์ (10407) ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ห้วยโก๋น (06551) ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เฉลิมพระเกียรติ (11625) ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-795568 chpk_it@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
สสช.สบปืน (10405) ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.พญาแก้ว (06538) ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054694595 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ผาน้ำย้อย (10393) ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.พระธาตุ (06537) ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718995 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.พระพุทธบาท (06539) ตำบล พระพุทธบาท อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-797330 - จันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00,08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านงิ้ว (06533) ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านชี (06532) ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:00-16:30 : อาทิตย์ 08:00-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เชียงกลาง (11179) ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054797111 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.เชียงคาน (06536) ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านส้อ ตำบลเปือ (06534) ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054797640 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เปือ (06535) ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-797121 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.กองควาย (06457) ตำบล กองควาย อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-718882 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก (06456) ตำบล กองควาย อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอนมูล (06455) ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดู่ใต้ (06454) ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-718423 - จันทร์-เสาร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เอ็กซ์ต้า พลัส สาขา ดิอิมเพลส(ขาออกเมืองน่าน) (D1194) ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0918081533 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.ถืมตอง (06451) ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.นาซาว (06453) ตำบล นาซาว อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ่อ (06448) ตำบล บ่อ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำงาว (10372) ตำบล บ่อ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สวก (06466) ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054681089 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ผาสิงห์ (06449) ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสจ.น่าน (00042) ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 0 054719623-6 - - บริหารสาธารณสุข,ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม,บริการเภสัชกรรม,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง (06468) ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718900 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านละเบ้ายา (06469) ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสะเนียน (06467) ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เรือง (06452) ตำบล เรือง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ห้วยมอญ (10373) ตำบล เรือง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
คลินิกบุญรักษาไตเทียมเวชกรรมเฉพาะทาง (23952) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 054 054787,054772250 - - บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
คลินิกเทคนิคการแพทย์สวนตาลแล็บ (42601) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0843682567 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (11510) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงกลาโหม 20 054751869 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 08:00-12:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.น่าน (10716) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 502 054-710138,054-751-8658*3299 siripan2307@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 00:01-23:59 : เสาร์ 00:01-23:59 : อาทิตย์ 00:01-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม,บริการสวนหัวใจ และการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน แต่ไม่มีบริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม (42947) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 092-2539458 092-2539458 salee.auditor@gmail.com - บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดน่าน (22779) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงยุติธรรม 0 - - - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เฮือนยา (D1193) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054050069 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านปางค่า (14360) ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ไชยสถาน (06450) ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซีน่าน (D2372) ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0614208762 pmc_support@watson.co.th - บริการเภสัชกรรม
รพ.เวียงสา (11177) ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 60 0-5475-2012-3 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.ขึ่ง (06510) ตำบล ขึ่ง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนาเคียน (06526) ตำบล จอมจันทร์ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 718373 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ตาลชุม (06512) ตำบล ตาลชุม อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718322 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทุ่งผง (06528) ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านศรีนาชื่น (14014) ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.นาเหลือง (06513) ตำบล นาเหลือง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718339 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.น้ำปั้ว (06517) ตำบล น้ำปั้ว อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054990344 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านวังม่วง (06516) ตำบล น้ำปั้ว อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง (06515) ตำบล น้ำมวบ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.สาลี (10384) ตำบล น้ำมวบ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ปงสนุก (06519) ตำบล ปงสนุก อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718215 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ่อหอย (10386) ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ยาบหัวนา (06518) ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ฮากฮาน (10385) ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทรายทอง (14013) ตำบล ส้าน อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ส้าน (06514) ตำบล ส้าน อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054718145 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ (06522) ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น (06521) ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.อ่ายนาไลย (06520) ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าแพะ (06524) ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม (06523) ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยไฟ - ตะเคียนทอง (14361) ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ห้วยหยวก (10388) ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่สา (06527) ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 718634 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่สาคร (06525) ตำบล แม่สาคร อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ไหล่น่าน (06511) ตำบล ไหล่น่าน อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 05444444 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.น้ำปาย (06476) ตำบล น้ำปาย อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.น้ำพาง (06474) ตำบล น้ำพาง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0810273872 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำตวง (06475) ตำบล น้ำพาง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านร่มเกล้า (10376) ตำบล น้ำพาง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.น้ำปูน (10375) ตำบล น้ำพาง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.แม่จริม (11173) ตำบล หนองแดง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 0-5476-9036,0-5476-9223 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.หมอเมือง (06473) ตำบล หมอเมือง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านตอง (06472) ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 08:00-16:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่จริม (06471) ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่ สังกัด สังกัดย่อย จำนวนเตียง โทรศัพท์ อีเมล์ เวลาเปิด-ปิด ประเภทการขึ้นทะเบียน
รพ.สต.จุน (06573) ตำบล จุน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-421413 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านศรีมาลัย (06575) ตำบล จุน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0939014399 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง (06580) ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง (06574) ตำบล พระธาตุขิงแกง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-421666 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านร่องย้าง (06576) ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 -054447281 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ลอ (06577) ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-448-144 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสักลอ (06579) ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054896102 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.หงส์หิน (06578) ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.จุน (11184) ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-409200-19 - - หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.ห้วยยางขาม (06581) ตำบล ห้วยยางขาม อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 459 029- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.คือเวียง (06615) ตำบล คือเวียง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปาง (06616) ตำบล คือเวียง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-892093 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ดงสุวรรณ (06614) ตำบล ดงสุวรรณ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054425887 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ดอกคำใต้ (06604) ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ห้วยลาน (06609) ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 -054896766 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านรักษ์ยา (D2005) ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 085-6255050 punthicha@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.ดอกคำใต้ (11186) ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-491119 , 491994 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านถ้ำ (06605) ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ (06606) ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054457526 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปิน (06607) ตำบล บ้านปิน อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บุญเกิด (06603) ตำบล บุญเกิด อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054430942 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เทอดเกียรติเภสัช (D2433) ตำบล บุญเกิด อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0816720711 0816720711 kiat2512@yahoo.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.ป่าซาง (06612) ตำบล ป่าซาง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สว่างอารมณ์ (15017) ตำบล สว่างอารมณ์ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-418313 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านจำไก่ (06611) ตำบล สันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สันโค้ง (06610) ตำบล สันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.หนองหล่ม (06613) ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-892362 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านปางงุ้น (10413) ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ขุนลาน (06608) ตำบล ห้วยลาน อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ขุนควร (06626) ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054890559 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 09:00-16:00 : อาทิตย์ 09:00-16:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำปุก (10420) ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบขาม (06627) ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสันติสุข (10421) ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านขุนกำลัง (10414) ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:27 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ควร (06619) ตำบล ควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054430902 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
นภาเภสัช (D2408) ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0834198855 0834198855 Napadrugs@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.งิม (06623) ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-070337 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนองบัว (06622) ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเลี้ยว (06624) ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านทุ่งแต (10415) ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านปางผักหม (10416) ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ปง (11187) ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-497225,054-497030 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
สสช.บ้านห้วยคอกหมู (10419) ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านม่วง (06617) ตำบล ปง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-070172 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน (06618) ตำบล ปง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปางค่า (06625) ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านสิบสองพัฒนา (10418) ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.ปางมะโอ (10417) ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านฝายแก้ว (06621) ตำบล ออย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ออย (06620) ตำบล ออย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-890065 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ดงเจน (06554) ตำบล ดงเจน อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเจน (06555) ตำบล ดงเจน อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ภูกามยาว (40745) ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054079801 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 08:00-16:00 : อาทิตย์ 08:00-16:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าฝาง (06562) ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ห้วยแก้ว (06563) ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:00 : เสาร์ 08:30-16:00 : อาทิตย์ 08:30-16:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่อิง (06571) ตำบล แม่อิง อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-08:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ทุ่งกล้วย (06640) ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054455291 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านยาภูซาง (D0888) ตำบล ป่าสัก อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0910106896 - - บริการเภสัชกรรม
บ้านยาภูซาง สาขาม่วงชุม (D0887) ตำบล ป่าสัก อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0829500649 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.ภูซาง (40744) ตำบล ป่าสัก อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054465100 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 : เสาร์ 08:00-20:00 : อาทิตย์ 08:00-20:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ตำบลป่าสัก (06639) ตำบล ป่าสัก อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054465096 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านฮวก (06637) ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ภูซาง (06638) ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0828324066 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านนาหนุน (10424) ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สบบง (06643) ตำบล สบบง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054445535 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สหภัณฑ์เภสัช (D0886) ตำบล สบบง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0648437699 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านดอนมูล (06642) ตำบล เชียงแรง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เชียงแรง (06641) ตำบล เชียงแรง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-880146 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ทุ่งผาสุข (06597) ตำบล ทุ่งผาสุข อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.น้ำแวน (06583) ตำบล น้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0654498863 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านผาลาด (06584) ตำบล น้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านฝายกวาง (06586) ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054881474- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแวนโค้ง (06587) ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054884076 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปางถ้ำ (10408) ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-073725 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ (06589) ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054430930- - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ร่มเย็น (06590) ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านต้นผึ้ง (10409) ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ชูชัยฟาร์มาซี (D0885) ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054451391 - - บริการเภสัชกรรม
ยาพัชรินทร์ (D0882) ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0813958787 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.หย่วน (06582) ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เชียงคำ (10718) ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 241 054-409056 Yannee_rat@yahoo.com จันทร์-อาทิตย์ 00:01-23:59 : เสาร์ 00:01-23:59 : อาทิตย์ 00:01-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ร้านยาเภสัชเอ (D0883) ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0979361532 - - บริการเภสัชกรรม
เฮลท์อัพ สาขา เทสโก้โลตัสเชียงคำ (D0884) ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054452596 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านจำบอน (06594) ตำบล อ่างทอง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปางมดแดง (06596) ตำบล อ่างทอง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสันปูเลย (06595) ตำบล อ่างทอง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 09:00-17:00 : อาทิตย์ 09:00-17:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เจดีย์คำ (06588) ตำบล เจดีย์คำ อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054881140- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เชียงบาน (06591) ตำบล เชียงบาน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เวียง (06585) ตำบล เวียง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำมิน (06593) ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 092-5359323 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่ลาว (06592) ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0857284882 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านคะแนง (10410) ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย (06600) ตำบล บ้านมาง อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เชียงม่วน (11185) ตำบล บ้านมาง อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 0-5449-5018 ต่อ 125 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-23:59 : เสาร์ 08:00-23:59 : อาทิตย์ 08:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ (06601) ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.สระ (06602) ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054891486 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านนาบัว (10411) ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านห้วยก้างปลา (10412) ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปิน (06598) ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054495545- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านไชยสถาน (06599) ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 06:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศสช.บ้านมาง (77741) ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) ศูนย์สุขภาพชุมชน(ในสังกัด สป.สธ.) 0 0839612078 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.จำป่าหวาย (06566) ตำบล จำป่าหวาย อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-886931 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
วันทนีย์เภสัช (D1200) ตำบล จำป่าหวาย อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0910740290 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.ท่าจำปี (06570) ตำบล ท่าจำปี อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ธรรมโอสถ (D0880) ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0624469979 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (15140) ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงกลาโหม 30 054482778 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.พะเยาราม (12020) ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน โรงพยาบาล (เอกชน) 100 - - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม,บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป (แลป),บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ท่าวังทอง (06567) ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 412203 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เฮลท์อัพ สาขา ซุเปอร์สโตร์ พะเยา (D0881) ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054870536 - - บริการเภสัชกรรม
ทำดี ฟาร์ม่า เฮ้าส์ (D1196) ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0834794497 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.พะเยา (10717) ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 400 054409300 wipa2515@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.สต.บ้านต๋อม (06560) ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054458752- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพะเยา (22791) ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงยุติธรรม 0 - - - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านยาศิวกร (D1727) ตำบล บ้านต๊ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0903179443 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านต๊ำ (06559) ตำบล บ้านต๊ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-461000 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านตุ่น (06558) ตำบล บ้านตุ่น อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสาง (06569) ตำบล บ้านสาง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านใหม่ (06565) ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจ.พะเยา (06572) ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านยาพะเยา (D2158) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0906734294 beem_mom@hotmail.com - บริการเภสัชกรรม
พะเยาเภสัช (D0878) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0832145551 - - บริการเภสัชกรรม
รุ่งอรุณโอสถ (D1198) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0827978665 - - บริการเภสัชกรรม
ศิริเวชเภสัช (D2157) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0946515253 sarawut3123@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา (14437) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:31-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สิรินแล็บพะเยา คลินิกเทคนิกการแพทย์ (42560) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 054070109 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สิริยาคลินิกเทคนิคการแพทย์ (42867) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 054075165 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เภสัชมิ้ม (D1199) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 - - - บริการเภสัชกรรม
แพรเพื่อนยา (D1197) ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0812876118 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา (41347) ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 120 054466758 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน (14017) ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่กา (06564) ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาหน้าม.พะเยา (D2547) ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0918081742 0918080902 extaoperationpharmacy@cpall.co.th - บริการเภสัชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ (23806) ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054445204 - - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง (06556) ตำบล แม่นาเรือ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่นาเรือ (06557) ตำบล แม่นาเรือ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (06561) ตำบล แม่ปืม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่ใส (06568) ตำบล แม่ใส อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-889885. - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดงอินตา (06634) ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเหล่า (06633) ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-886406 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนองสระ (06632) ตำบล ป่าแฝก อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ศรีถ้อย (06630) ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054886036 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.แม่ใจ (11188) ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 0-5440-9600 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
สสช.บ้านปางปูเลาะ (10422) ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ป่าแฝก (06636) ตำบล เจริญราษฎร์ อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เจริญราษฎร์ (06635) ตำบล เจริญราษฎร์ อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054424096 - จันทร์-อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสช.บ้านป่าเมี่ยง (10423) ตำบล เจริญราษฎร์ อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่สุก (06631) ตำบล แม่สุก อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054885525 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าตึง (06629) ตำบล แม่ใจ อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-428773 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่ใจ (06628) ตำบล แม่ใจ อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่ สังกัด สังกัดย่อย จำนวนเตียง โทรศัพท์ อีเมล์ เวลาเปิด-ปิด ประเภทการขึ้นทะเบียน
รพ.สต.บ้านแม่แป้น (06169) ตำบล นาแก อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0963535677 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบป๋อน (06166) ตำบล บ้านร้อง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-365004 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 : อาทิตย์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา (06167) ตำบล บ้านร้อง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0973877502 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:00-16:30 : อาทิตย์ 08:00-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหวด (06173) ตำบล บ้านหวด อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:30 : อาทิตย์ 08:30-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยหก (10357) ตำบล บ้านอ้อน อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านอ้อนเหนือ (06170) ตำบล บ้านอ้อน อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:30 : อาทิตย์ 08:00-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านบ่อห้อ (06172) ตำบล บ้านแหง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแหงใต้ (06171) ตำบล บ้านแหง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบพลึง (06165) ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:30 : อาทิตย์ 08:30-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านพร้าว (06168) ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:30 : อาทิตย์ 08:30-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.งาว (11149) ตำบล หลวงเหนือ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 40 0-5426-1253 ngao.hos@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 08:30-08:29 : เสาร์ 08:30-08:29 : อาทิตย์ 08:30-08:29 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านน้ำจำ (06164) ตำบล หลวงใต้ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอกคำใต้ (06174) ตำบล แม่ตีบ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 : อาทิตย์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทุ่งฮั้ว (06185) ตำบล ทุ่งฮั้ว อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-18:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอนแก้ว (06187) ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านร่องเคาะ (06188) ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054834136 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ (06189) ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าแขม (06193) ตำบล วังซ้าย อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านตึงใต้ (06190) ตำบล วังทอง อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปงถ้ำ (06191) ตำบล วังทอง อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านยาเภสัช (D2184) ตำบล วังเหนือ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0896351053 natpharma2402@yahoo.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.วังเหนือ (11151) ตำบล วังเหนือ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-279100 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านฮ่าง (06192) ตำบล วังแก้ว อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปงวัง (06194) ตำบล วังใต้ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านไผ่แม่พริก (06186) ตำบล วังใต้ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนายาง (06232) ตำบล นายาง อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านไร่ (06233) ตำบล นายาง อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สบปราบ (11155) ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 0 5429 6085,0 5429 6252 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-08:00 : เสาร์ 08:00-08:00 : อาทิตย์ 08:00-08:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านจัวเหนือ (06230) ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปงกา ตำบลแม่กว๊ะ (06231) ตำบล แม่กัวะ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 : เสาร์ 08:30-12:30 : อาทิตย์ 08:30-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านข่วง (06239) ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสันหลวง (06238) ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-366627 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านวอแก้ว (06243) ตำบล วอแก้ว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทุ่งหนองขาม (06235) ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054822153 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าไคร้ (06234) ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054368167- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ห้างฉัตร (11156) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 60 0840451234 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-16:00 : อาทิตย์ 08:00-16:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
เจริญเภสัช (D2095) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0957715517 charoen.rx@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านเวียงใต้ (06236) ตำบล เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเหล่า (06237) ตำบล เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054343215 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านยางอ้อย (06240) ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054339028 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยเรียน (06241) ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าเหียงตำบลแม่สันน (06242) ตำบล แม่สัน อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านท่าผา (06156) ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 : อาทิตย์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านจอมปิง (06150) ตำบล นาแก้ว อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสองแควใต้ (06149) ตำบล นาแก้ว อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนาแส่ง (06155) ตำบล นาแส่ง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 : อาทิตย์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหาดปู่ด้าย (14001) ตำบล นาแส่ง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านม้าคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (42995) ตำบล ลำปางหลวง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0820726108 0918596621 rathathelady@gmail.com - บริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านจู๊ด (06148) ตำบล ลำปางหลวง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-019781 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สอ.บ้านลำปางหลวง (06147) ตำบล ลำปางหลวง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านวังพร้าว (06152) ตำบล วังพร้าว อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านศาลาคงลาน (06153) ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054281786- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านศาลาไชย (06154) ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-328519 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เกาะคา (11147) ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 152 054-281393,054-281993 ต่อ 2205 , 063-525-1846 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.เวชชารักษ์ ลำปาง (41374) ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(นอก สป.) สังกัดกรมการแพทย์ 0 054-281765 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการรักษาการส่งต่อทั่วไป
เกาะคาคลินิกแล็บ(เทคนิคการแพทย์) (31430) ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0 5428 4229 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำล้อม (06146) ตำบล เกาะคา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอนธรรม (06157) ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054830649 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านไหล่หิน (06151) ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่ง (06207) ตำบล นาโป่ง อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 086-3098703 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว (06206) ตำบล นาโป่ง อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเด่นแก้ว (06195) ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เถิน (11152) ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 69 0 5429 2016 bew.za@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 00:01-23:59 : เสาร์ 00:01-23:59 : อาทิตย์ 00:01-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านดอนแก้ว (06210) ตำบล เถินบุรี อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านวังหิน (14003) ตำบล เถินบุรี อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านท่าเกวียน (06204) ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปางอ้า (06203) ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก (06202) ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:30 : อาทิตย์ 08:30-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนองหอย (06205) ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054241504 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก (14322) ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:30 : อาทิตย์ 08:30-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนาบ้านไร่ (06209) ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่ถอด (06208) ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054838541 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านท่ามะเกว๋น (06199) ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่ปะหลวง (06198) ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0863098693 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านกุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอก (06201) ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054812019 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 : อาทิตย์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง (06200) ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเด่นชัย (06197) ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 086-4286103 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ (06196) ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว (06246) ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าเวียง (06247) ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านป่าเหว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ (06244) ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กองปิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ (06245) ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 080-1242445 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านขาม (06250) ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เมืองปาน (11157) ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054276346 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านต้นงุ้น (14004) ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน (06248) ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่แจ๋ม (06249) ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (06120) ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054355015 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ (06119) ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054-214117 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง (41377) ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงยุติธรรม 0 054-241351 - - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านฟ่อน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (06117) ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054-250189 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (06118) ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054-231055 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาบ้านฟ่อน (D0815) ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0918081744 - - บริการเภสัชกรรม
บ้านรักยา (D2185) ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0805174956 expap3@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านต้นธงชัย (06137) ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0882792449 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน (06138) ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
แก้วกรัณฑ์เภสัช (D0809) ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054013081 - จันทร์-เสาร์ 07:30-21:00 : อาทิตย์ 08:30-21:00 บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านท่าโทก (06128) ตำบล ทุ่งฝาย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-358724 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนิคม เขต 1 (06139) ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
กู๊ดเดย์ ฟาร์มาซี (D0816) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0819920678 - - บริการเภสัชกรรม
ตำรับยาฟาร์มาซี (D1049) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0908928251 0908928251 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านท่าขัว (06135) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054 - 219339 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านม่วงแงว (06136) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาชุมชนทับหมาก (D2548) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0845084302 0918080902 extaoperationpharmacy@cpall.co.th - บริการเภสัชกรรม
ศสช.เมืองม่อนกระทิง (77507) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) ศูนย์สุขภาพชุมชน(ในสังกัด สป.สธ.) 0 054-821200 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค๋เภสัช (D0814) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0824982449 - - บริการเภสัชกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์เภสัช (D1929) ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0824982449 nuttasinee9994@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านค่าหลวง (06134) ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านรัตนานุรักษ์ ตำบลบ้านค่า (06133) ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ (06132) ตำบล บ้านเป้า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบไพร (14318) ตำบล บ้านเป้า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054360229 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านจำค่า (06124) ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-019818 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทรายทอง (06125) ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเสด็จ (06126) ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054342444- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบเฟือง (06130) ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-823652 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเอื้อม (06129) ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (06131) ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054821329 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบมาย (06123) ตำบล บ้านแลง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-825148 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา (14319) ตำบล บุญนาคพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหัววัง (06140) ตำบล บุญนาคพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (06121) ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054367445 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กืย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (06122) ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 054-250155 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง (22850) ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงยุติธรรม 0 - - - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง (40854) ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 054-209577 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ร้านยา เล็กเล็ก (D0811) ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0910725494 - - บริการเภสัชกรรม
ศาลายา (D2271) ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0881379084 watcha090@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (06116) ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 0814696254,054-317710 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ฟาร์มาไลน์ (D0807) ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0869172878 0869172827 - - บริการเภสัชกรรม
ภัคชญธรโอสถ (D0804) ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0905692415 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (11512) ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงกลาโหม 150 054-839305ต่อ1124 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 : เสาร์ 08:00-20:00 : อาทิตย์ 08:00-20:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.มะเร็งลำปาง (12283) ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(นอก สป.) สังกัดกรมการแพทย์ 137 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 บริการรักษาการส่งต่อทั่วไป,บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษา
รพ.สต.บ้านต้นมื่น (06127) ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054335566 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ธีรพงษ์เภสัช (D0800) ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0891828779 - - บริการเภสัชกรรม
น่ำเคี้ยวโอสถ (D0799) ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054217423 - - บริการเภสัชกรรม
ภ.เภสัชกร (D1729) ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054217818 pattariyaku@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
ร้านเพรียว PURE สาขาลำปาง (D0802) ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054209410 - - บริการเภสัชกรรม
สองเภสัช (D2472) ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0882251053 0882251053 beer_dy@hotmail.com - บริการเภสัชกรรม
ช.เภสัช (D0813) ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054217124 - - บริการเภสัชกรรม
บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ลำปาง (D0805) ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054811863 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.เขลางค์นคร-ราม (12003) ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน โรงพยาบาล (เอกชน) 174 054225100 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด (แลปโควิด),บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ร้านยา เฮลท์ อัพ สาขา Central ลำปาง (D2546) ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054811687 0902453616 bs.kanokporn@healthup.co.th - บริการเภสัชกรรม
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลลำปาง (D2152) ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0922463498 pmc_support@watsons.co.th - บริการเภสัชกรรม
ภัคชญธรโอสถ สาชา 2 ข้างดวงกมล (D0810) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0905692415 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.ลำปาง (10672) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 801 0-5422-3623 farah.bunyarat@gmail.com จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม,บริการสวนหัวใจ และการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โดยมีบริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด,บริการผ่าตัดหัวใจ
ร้านขายยาฟาสซิโน สาขาหน้ารพ.ลำปาง (D0806) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054219761 - - บริการเภสัชกรรม
วริญญา เภสัช (D0808) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0858655559 - - บริการเภสัชกรรม
ศรีพูนทรัพย์เภสัช (D0803) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0616350947 - - บริการเภสัชกรรม
สถานพยาบาลเรือนจำกลางลำปาง (22762) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงยุติธรรม 0 - - - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสจ.ลำปาง (00039) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 0 - - - บริหารสาธารณสุข,ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม
เซ็นทรัล แล็บ กรุ๊ป คลินิกเทคนิคการแพทย์ (42311) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0834965777 - - บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด (แลปโควิด)
เอ็มพีแล็บ คลินิกเทคนิกการแพทย์ (42565) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0817647634 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ไทย-ไทโอสถ (D0801) ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054217791 - - บริการเภสัชกรรม
คลีนิคยา (D0798) ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 054221003 - - บริการเภสัชกรรม
นิลุบลเภสัช (D2001) ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 084-0427582 kyunoeybd@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด (12005) ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เอกชน โรงพยาบาล (เอกชน) 29 - - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.เสริมงาม (11148) ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054- 286117-118 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-07:59 : เสาร์ 08:00-07:59 : อาทิตย์ 08:00-07:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.นาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง (06163) ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 : อาทิตย์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสันโป่ง (06162) ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปงป่าป๋อ (06158) ตำบล เสริมขวา อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:30 : อาทิตย์ 08:30-12:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่เลียง (06159) ตำบล เสริมขวา อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง (06161) ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่ต๋ำ (06160) ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง (06183) ตำบล ทุ่งผึ้ง อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแจ้คอน (06184) ตำบล ทุ่งผึ้ง อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสา (06176) ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปงดอน ตำบลปงดอน (06177) ตำบล ปงดอน อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-834733 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเปียงใจ (06178) ตำบล ปงดอน อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.แจ้ห่ม (11150) ตำบล วิเชตนคร อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054271006 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านนางาม (06181) ตำบล เมืองมาย อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-019811- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านไผ่งาม ตำบลเมืองมาย (06182) ตำบล เมืองมาย อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านม่วง (06175) ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-271561 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านกิ่ว (06180) ตำบล แม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่สุก (06179) ตำบล แม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-833152 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-12:00 : อาทิตย์ 08:30-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนากวาง (06225) ตำบล ดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านใหม่ (06224) ตำบล ดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านอ้วน (06218) ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-259455 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนอง (06223) ตำบล น้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านฮ่องห้า (06222) ตำบล น้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง (06220) ตำบล บ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านบอมหลวง (06221) ตำบล บ้านบอม อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านนาคต (06219) ตำบล ป่าตัน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแพะใหม่ (06228) ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 -054828128 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่วะ (06229) ตำบล สันดอนแก้ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 : เสาร์ 09:00-12:00 : อาทิตย์ 09:00-12:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสามขา (06227) ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหัวเสือ (06226) ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054829110 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำโทก ตำบลแม่ทะ (06217) ตำบล แม่ทะ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.แม่ทะ (11154) ตำบล แม่ทะ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 (054)289184, (054)331549-50 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านผาปังกลาง (06213) ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-837232 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายบน (06216) ตำบล พระบาทวังตวง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.แม่พริก (11153) ตำบล พระบาทวังตวง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 054-299324 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านต้นธง (06215) ตำบล แม่ปุ อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่ปุ (06214) ตำบล แม่ปุ อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054299111- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านพะดอกเข็ม ตำบลแม่พริก (06212) ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0895376103 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม (06211) ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 054-837724 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านกอรวก (06143) ตำบล จางเหนือ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทาน (06144) ตำบล จางเหนือ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ (06142) ตำบล นาสัก อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านท่าสี (06141) ตำบล บ้านดง อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 : เสาร์ 08:00-16:30 : อาทิตย์ 08:00-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสบป้าด (06145) ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.แม่เมาะ (11146) ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 0 5426 6104 ,0 5426 6032 boa_k99@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 08:00-12:00 : อาทิตย์ 08:00-12:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
ชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่ สังกัด สังกัดย่อย จำนวนเตียง โทรศัพท์ อีเมล์ เวลาเปิด-ปิด ประเภทการขึ้นทะเบียน
รพ.สต.ตะเคียนปม (06097) ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0864213078 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านไม้สลี (10352) ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0864213031 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
กล่องยา ฟาร์มาซี (D1986) ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 089-9997610 netchananth 1@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.ทุ่งหัวช้าง (11143) ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 053975201 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านโป่งแดง (06095) ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0864213032 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปวง (06096) ตำบล บ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053596021 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.บ้านธิ (11145) ตำบล บ้านธิ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 053984325-6 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 : เสาร์ 08:00-16:00 : อาทิตย์ 08:00-16:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านห้วยไซ (06110) ตำบล ห้วยยาบ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-984413 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ห้วยยาบ (06111) ตำบล ห้วยยาบ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-984409 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
น้ำใจเภสัช (D1056) ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 053980345 053980345 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.บ้านโฮ่ง (11141) ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 053-980377 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านห้วยแพ่ง (06075) ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-980402 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยหละ (06076) ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053007737 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ป่าพลู (06077) ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-980332 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสันปูเลย (06080) ตำบล ศรีเตี้ย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053578941 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหล่ายแก้ว (06079) ตำบล ศรีเตี้ย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-578942 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนองเขียด (06082) ตำบล หนองปลาสะวาย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053978151- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.หนองปลาสวาย (06081) ตำบล หนองปลาสะวาย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-978150 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเหล่ายาวใต้ (13999) ตำบล เหล่ายาว อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053579036,082-2020-929 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เหล่ายาว (06078) ตำบล เหล่ายาว อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053578289 - จันทร์-อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม (06105) ตำบล ท่าตุ้ม อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053593255 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30,08:30-16:30,08:30-16:30,08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านมงคลชัย (06106) ตำบล ท่าตุ้ม อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 05308010 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ป่าซาง (11144) ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 90 0-5355-5400 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.สต.บ้านห้วยไฟ (06109) ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0648837241 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.น้ำดิบ (06107) ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053508151 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านวังสวนกล้วย (06108) ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053529179 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านเรือน (06103) ตำบล บ้านเรือน อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยอ้อ (14000) ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053508040 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ปากบ่อง (06099) ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-004122 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านยาป่าซางเภสัชกร (D1053) ตำบล ป่าซาง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0899501894 0899501894 - - บริการเภสัชกรรม
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีป่าซาง (06098) ตำบล ป่าซาง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053520155 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ม่วงน้อย (06102) ตำบล ม่วงน้อย อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053005121 - จันทร์-เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
คลินิกกายภาพบำบัดเฮลท์สปาย (42633) ตำบล มะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0897010354 - - บริการกายภาพบำบัด
รพ.สต.มะกอก (06104) ตำบล มะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053005189 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอนหลวง (06100) ตำบล แม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053572101 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่แรง (06101) ตำบล แม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053520156 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ก้อ (06090) ตำบล ก้อ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0902864314 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ดงดำ (06089) ตำบล ดงดำ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0612704548 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-08:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.นาทราย (06087) ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053092877 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านพระบาทห้วยต้ม (06088) ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053979907 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยแหน (06092) ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ลี้ (11142) ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 60 053-596513-7 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.สต.บ้านนากลาง (10348) ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปวงคำ (06083) ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศสช.โรงพยาบาลลี้ (77555) ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) ศูนย์สุขภาพชุมชน(ในสังกัด สป.สธ.) 0 053-979635 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านปาง (06093) ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053008209- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-08:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่ป๊อก (06094) ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-008044 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยศาลา (06086) ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-509414 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่เทย (06085) ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-509216 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่ตืน (06084) ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053008109 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.แม่ลาน (06091) ตำบล แม่ลาน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ลำพูน (10714) ตำบล ต้นธง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 398 053569100 lamphunhosp@yahoo.com จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.,บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.สต.ต้นธง (06056) ตำบล ต้นธง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-003591,061-2867222 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านสันมะนะ (14357) ตำบล ต้นธง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053500880- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านเภสัชกร (D0080) ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0811649115 - - บริการเภสัชกรรม
ป้อนยา (D1057) ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0654645142 0654645142 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรียล (12000) ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน โรงพยาบาล (เอกชน) 100 053-581600-4 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านกลาง (06061) ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053581678,0622919779 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สุปัญญาเภสัช (D0072) ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0897006103 - - บริการเภสัชกรรม
หมอโภคินคลินิกเวชกรรม (37008) ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0-5355-4150,08-9759-8563 - จันทร์-ศุกร์ 17:00-19:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าซางน้อย (06057) ตำบล บ้านแป้น อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053557254 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ร้านยาวิเชียรเภสัช (D0075) ตำบล บ้านแป้น อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0895541508 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.ประตูป่า (06054) ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053000635 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนองหลุม (06059) ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 -053584539 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ทั่วไปขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ (42015) ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน โรงพยาบาล (เอกชน) 49 - - - บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม,บริการเภสัชกรรม,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.มะเขือแจ้ (06062) ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053528147 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เกศกนกเภสัช (D0074) ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0866582416 - - บริการเภสัชกรรม
บ้านยาริมปิง (D0070) ตำบล ริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0846145142 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.ริมปิง (06055) ตำบล ริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-000-190 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูน (22805) ตำบล ริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐนอก สธ. สังกัดกระทรวงยุติธรรม 0 - - - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เสน่ห์เภสัช (D1051) ตำบล ริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 053500300 0979358990 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านม้า (06063) ตำบล ศรีบัวบาน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-553698 - จันทร์-ศุกร์ 08:03-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านหนองหล่ม (06064) ตำบล ศรีบัวบาน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 062-2925454 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.หนองช้างคืน (06053) ตำบล หนองช้างคืน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-982722,062-2917744 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:00-16:00 : อาทิตย์ 08:00-16:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.หนองหนาม (06065) ตำบล หนองหนาม อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053598313 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ธงชัยเภสัช (D0081) ตำบล อุโมงค์ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0623156777 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.อุโมงค์ (06052) ตำบล อุโมงค์ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0-5398-2241 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ทั่วไปขนาดกลางศิริเวช ลำพูน (14555) ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน โรงพยาบาล (เอกชน) 59 053-096440 sirivej_30@yahoo.com จันทร์-ศุกร์ 08:00-08:00 : เสาร์ 08:00-08:00 : อาทิตย์ 08:00-08:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.เวียงยอง (06060) ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053560625 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
แจ่มฟ้าเภสัช (สาขาจตุจักร) (D0071) ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 053093447 - - บริการเภสัชกรรม
คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม (24019) ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 05351-0203 08-6918-7918 - - บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
บ้านยาลำพูน (D1709) ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0819605819 - - บริการเภสัชกรรม
ภ.เภสัชภัณฑ์ (D0073) ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0897009100 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านหลุก (06051) ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053093285 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สสจ.ลำพูน (00038) ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 0 053093725,053093733 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริหารสาธารณสุข,ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
สุวรีย์เภสัช (D0078) ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0819800352 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านป่าห้า (13998) ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053506655 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.เหมืองจี้ (06058) ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053573645- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ร้านขายยา เภสัชชุมชน (D0076) ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0871779377 - - บริการเภสัชกรรม
คลินิกเทคนิคการแพทย์ บี.แอล.แล็บ (37109) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 08-1672-1506 - - บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
จามเทวีเภสัช (D0077) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0908932663 - - บริการเภสัชกรรม
ช.เจริญเภสัช (D0069) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 053511205 - - บริการเภสัชกรรม
ยาสี่พี่น้อง (D0068) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0914792491 - - บริการเภสัชกรรม
ร้านยาลำพูน (D1052) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0817243133 0817243133 - - บริการเภสัชกรรม
ร้านยาหริภุญชัย (D0079) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0909766506 - - บริการเภสัชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน (14433) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รัฐนอก สธ.(อปท.) สถานบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 0 053-525776 ต่อ 318 - จันทร์-ศุกร์ 07:30-18:00 : เสาร์ 09:00-16:00 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เทอดศักดิ์เภสัชกร (D0067) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 053534815 - - บริการเภสัชกรรม
แจ่มฟ้าเภสัช (D2059) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0966973824 jamphapharmacy.001@gmail.com - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านดงหลวง (06114) ตำบล วังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-586167 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.วังผาง (06115) ตำบล วังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.เวียงหนองล่อง (24956) ตำบล วังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 053504043 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.บ้านเหล่าดู่ (06113) ตำบล หนองล่อง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-529705 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.หนองล่อง (06112) ตำบล หนองล่อง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-504136 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ทากาศ (06069) ตำบล ทากาศ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053096494- - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าเลา (06070) ตำบล ทากาศ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-976732 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ทาขุมเงิน (06071) ตำบล ทาขุมเงิน อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-506555 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ปฏิญญาเภสัช (D1055) ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0824000500 0824000500 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.ทาทุ่งหลวง (06074) ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053574895 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ทาปลาดุก (06067) ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053507219 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 08:30-16:30 : อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านทาป่าสัก (06066) ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-507359 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านแม่สะป๊วด (06068) ตำบล ทาสบเส้า อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-006619 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.แม่ทา (11140) ตำบล ทาสบเส้า อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 053-976000 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
แม่ทาเภสัช (D1054) ตำบล ทาสบเส้า อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน เอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 0 0825138431 0825138431 - - บริการเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านปงแม่ลอบ (06072) ตำบล ทาแม่ลอบ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 0637901580 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม (06073) ตำบล ทาแม่ลอบ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053096493 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30 : เสาร์ 00:00-00:00 : อาทิตย์ 00:00-00:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่ สังกัด สังกัดย่อย จำนวนเตียง โทรศัพท์ อีเมล์ เวลาเปิด-ปิด ประเภทการขึ้นทะเบียน
รพ.ขุนตาล (11199) ตำบล ต้า อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 30 053-606221-2 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ,บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และรับไว้รักษาในรพ.
รพ.สต.ต้า (06795) ตำบล ต้า อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านพระเนตร (06794) ตำบล ต้า อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
บ้านฮอยดิมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (42934) ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย เอกชน คลินิก (เอกชน) 0 0867298059 0867295089 wilailak009@hotmail.com - บริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านป่าข่า (06797) ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053193111 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ป่าตาล (06796) ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 - - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ (06799) ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-606226 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ยางฮอม (06798) ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053606225 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.ดอยหลวง (28823) ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลยุพราช (รพร.) 0 053790056 - จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59 : เสาร์ 00:00-23:59 : อาทิตย์ 00:00-23:59 หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ,บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.ปงน้อย (06821) ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053790098 - จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.หนองป่าก่อ (06824) ตำบล หนองป่าก่อ อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053181662 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
รพ.สต.บ้านดอย (06822) ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย รัฐในสธ.(สังกัด สป.) สถานีอนามัย (สอ.) 0 053-790159,080-0010818 - จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค